fbpx

Personuppgifter och GDPR

RAIS AB värnar om en säker hantering av de personuppgifter om våra kunder som vi behandlar. Det handlar om att skydda den personliga integriteten och ha en hög datasäkerhet. Därför vill vi informera dig om en EU-förordning som gäller i alla medlemsstater och kallas för GDPR. Det är en förkortning av General Data Protection Regulation, som tillsammans med den nationella lagen Dataskyddslagen, har ersatt den gamla Personuppgiftslagen. Dessa förändringar har medfört att kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter har skärpts, samtidigt som dina rättigheter att påverka behandlingar har ökats.

Vilka uppgifter behandlas?

För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal måste vi hantera personuppgifter om dig som är eller som vi bli kund. Det kan vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress mm. Dessa lagras hos oss på olika datamedia och överlämnas i vissa fall till andra aktörer som samverkar med oss för att du slutligen ska kunna nyttja de tjänster som du har från oss och för att vi ska kunna hantera den ekonomiska delen av vår affärsrelation. För att kunna ta emot, registrera och sedan behandla personuppgifter, så måste det föreligga en rättslig grund för behandlingen. Det kan antingen bestå av att det finns reglerat i författning vilka uppgifter som måste behandlas, eller vara baserat på ett samtycke från den registrerade.

Vart kommer uppgifterna ifrån?

Vanligtvis kommer uppgifterna ifrån dig som insamlas i samband med att du anmäler dig som kund eller ingår avtal med oss och utgör en förutsättning för att kunna ingå avtal.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att ta del av vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om det skulle visa sig att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Om uppgifterna är inaktuella, då tex. Kundförhållandet upphört, kan du begära att få dem raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring som exempelvis bokföringsregler. Det kan också finnas andra skäl till varför uppgifter måste sparas, till exempel om det finns obetalda skulder. En sådan begäran från den registrerade ska vara skriftlig och innehålla uppgift om fullständigt namn och personnummer, samt vara egenhändigt undertecknad. Begäran om registerutdrag, information eller rättning skickas till:

RAIS AB, KVÄNUM BADENETORP 1, 53591 KVÄNUM

Om du har några synpunkter på vår behandling av personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

RAIS AB
0512-301700
info@raisab.com